Fallolyckor

Man som dansar

Man som dansar

Målområde: Antalet fallolyckor som resulterar i slutenvård hos personer som är 65 år och äldre ska minska med minst en procent under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.

I dagsläget är fallolyckor den vanligaste skadeorsaken till inläggning på sjukhus. Två tredjedelar av alla olycksfall är just fallolyckor. Det är den typ av olycksfall som dominerar bland äldre. Statistik visar att 7 av 10 av alla som drabbas av fallolyckor är 65 år eller äldre. För personer i det åldersspannet sker flest fallolyckor i eller kring den ordinarie bostaden.

Kommuner med en hög andel äldre tenderar att få fler sjukhusvårdade per 1 000 invånare än kommuner med en lägre andel äldre eftersom fallolyckor i högre utsträckning drabbar äldre i kombination med att den olyckstypen står för den största delen av olyckorna. I Nässjö kommun är 21,2 procent av befolkningen äldre än 65 år, i Vetlanda är det 23,8 procent som är äldre än 65 år och rikssnittet ligger på 19,9 procent.

Statistik

Nedan presenteras senast tillgängliga statistik.

Nässjö kommun

Frekvensen för andelen slutenvårdade har legat på en relativt sjunkande nivå mellan 2009 och 2019, med en knapp marginal över riksgenomsnittet under 2019. Under 2019 slutenvårdades 222 personer till följd av fallolycka och fem personer omkom.

Vetlanda kommun

Frekvensen för andelen slutenvårdade har legat på en relativt stabil nivå under perioden 2009 till 2015, för att sedan sakta sjunka fram till 2019. Vetlanda kommun ligger en knapp marginal högre än riksgenomsnittet. Under 2019 slutenvårdades 195 personer till följd av fallolycka och två personer omkom.

Temagrupper och aktiviteter

Under vinterperioden har sandpåsar delats ut i båda kommunerna för att allmänheten ska kunna sanda för bättre fäste och på så sätt förebygga fallolyckor i utomhusmiljö. Sandpåsarna fanns att hämta bland annat på diverse livsmedelsbutiker i kommunen. Totalt delades 2522 sandpåsar ut i Vetlanda och Nässjö.

Nässjö kommun

På grund av pandemin har det inte funnits någon möjlighet att starta upp en temagrupp för fallolyckor.
Under året delades Socialstyrelsens årskalender För en säkrare och mer välbalanserad vardag ut till seniorer i kommunen. Kalendern innehåller information och praktiska tips om hur individer kan minska risken för fallolyckor genom god kost, träning, broddar, halkskydd och översyn av medicinering. Kalendern delades ut via hemtjänstpersonalen till äldre med särskilt boende.

Vetlanda kommun

På grund av pandemin har det inte funnits någon möjlighet att starta upp en temagrupp för fallolyckor. Under året har vård- och omsorgsförvaltningen ägnat sig åt ordinarie arbete för att förebygga fallolyckor hos personer med särskilt boende eller med hemtjänst. Hemtjänstpersonalen riskbedömer brukares hem genom att använda Senior alert, vilket är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för fallprevention för äldre. Varje enskild äldre person som möter kommunal vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021