Förbundsdirektion

Förbundsdirektionen är förbundets politiska ledning, som också är nämnd för medlemskommunerna enligt 3 kap. 11 § Lag om skydd mot olyckor. Direktionen ska bestå av sex ledamöter jämte sex ersättare.

Vardera medlemskommunen, Nässjö och Vetlanda, utser tre ledamöter jämte tre ersättare.
Vid eventuell utökning av antalet förbundsmedlemmar i förbundet kan antalet ledamöter och ersättare för samtliga deltagande kommuner minskas.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid, ska bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23a § första stycket Kommunallagen tillämpas. Val av ledamot och ersättare ska avse ordinarie valperioder av allmänna val. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter, ordförande samt vice ordföranden. Ordförandeposten bör innehas av Nässjö kommun och vice ordförande av Vetlanda kommun.

Ordförande: Anders Karlsson, (c) Nässjö kommun
Vice ordförande: Kjell Sandahl, (m) Vetlanda kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019