Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Förbundsdirektion

Förbundsdirektionen är förbundets politiska ledning, som också är nämnd för medlemskommunerna enligt 3 kap. 11 § Lag om skydd mot olyckor. Direktionen ska bestå av sex ledamöter jämte sex ersättare.

Vardera medlemskommunen, Nässjö och Vetlanda, utser tre ledamöter jämte tre ersättare.
Vid eventuell utökning av antalet förbundsmedlemmar i förbundet kan antalet ledamöter och ersättare för samtliga deltagande kommuner minskas.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid, ska bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23a § första stycket Kommunallagen tillämpas. Val av ledamot och ersättare ska avse ordinarie valperioder av allmänna val. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter, ordförande samt vice ordföranden. Ordförandeposten bör innehas av Nässjö kommun och vice ordförande av Vetlanda kommun.

Ordförande: Anders Karlgren, (m) Nässjö kommun
Vice ordförande: Percy Karlsson, (s) Vetlanda kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018