Ljus och rosor för att hedra de attackerade efter knivdådet i Vetlanda

Särskilda händelser under året

Under året 2021 inträffade många tragiska händelser som fick stor uppmärksamhet i media.

Dödsbranden i Anneberg

Måndagen den 1 februari cirka halv åtta på kvällen larmar personer på Gullarpsvägen i Anneberg SOS Alarm om brand i byggnad. När Annebergs styrkeledare kommer fram till platsen är huset, en fristående villa med ett och ett halvt våningsplan, redan övertänt och det slår ut lågor från fönster och tak. Ganska snart beslutas om inriktning att släcka branden med utvändig släckning på grund av brandens omfattning.

Som mest arbetade under kvällen 25 räddningstjänstpersonal från Anneberg, Nässjö, Aneby, Eksjö och Jönköping med branden och polis och ambulans fanns även på plats. Vid elvatiden var branden till största delen släckt, varpå insatsen avvecklades och övergick i eftersläckning. Morgonen därpå avslutades räddningsinsatsen och efterbevakning inleddes.

I början av eftersläckningen påträffades en kropp i byggnaden. Polisen inledde en förundersökning om mordbrand eftersom det fanns misstankar om att branden var anlagd. Den omkomna personen kunde senare identifieras som den 68-åriga kvinna som bodde i huset. Misstankar riktades tidigt mot fyra tonåringar som enligt den efterföljande rättegången hade trakasserat kvinnan på bussen och sedan följt efter henne hem där trakasserierna fortsatte. Det hela eskalerade när en av tonåringarna, en 16-årig pojke, tände eld på en plastpåse i hallen och sedan tillsammans med de andra iakttog branden från en kulle med utsikt mot brandplatsen. 16-åringen dömdes för bland annat mord och mordbrand till fyra års sluten ungdomsvård. Två av de andra tonåringarna, en pojke och en flicka, dömdes för ofredande och brott mot lagen om skydd mot olyckor till ungdomsvård och ungdomstjänst i 40 timmar respektive ungdomstjänst i 50 timmar.

Utredningen mot den fjärde tonåringen, en minderårig flicka, lades ned då hon inte misstänktes för något brott. Händelsen och rättegången fick stor uppmärksamhet i media, lokalt som på riksnivå.

Drunkningsolyckan vid Vallsjön

Vallsjön ligger rent geografiskt delvis i Nässjö kommun. Resurser från Nässjö kommun var delaktiga i krishanteringsarbetet där de bistod Sävsjö kommun.

Den 25 februari 2021 omkom fyra personer, varav en person var hemmahörande i Nässjö kommun, i en drunkningsolycka i Vallsjön. POSOM i Sävsjö aktiverades i ett tidigt skede under torsdagskvällen och tre personer var snabbt på plats för att ge stöd till de anhöriga. I samband med händelsen bildades en basgrupp som bestod av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, räddningschef, kommunikationschef och ledningsfunktion POSOM. Basgruppen hade kontinuerlig kontakt för att kunna ge en kommunövergripande och samlad lägesbild till media och allmänhet.

Under fredagen öppnades både Vallsjö kyrka och församlingshemmet i Sävsjö i samverkan med
Svenska kyrkan och kommunens POSOM-grupp. Där gavs möjlighet till samtal med stöd av personal från både kyrkan och POSOM-gruppen för de kommuninvånare som kände behov. Mötesplatserna hölls öppna under hela helgen och personal från de olika verksamheterna fanns på plats enligt schema. Samverkan och dialog fanns under hela händelsen även med Sävsjö vårdcentral, Bra Liv, som också ingår i POSOM-gruppen. Olyckan medförde ett stort massmedialt intresse. Tidigt under fredagen lyftes händelsen högt i nyhetsflödet. Efter att Issäkerhetsrådet beskrivit händelsen som ”den värsta drunkningsolyckan i Sverige i mannaminne” ökade intresset från media ytterligare, inte bara i lokalmedia utan även riksmedia. 35 Under måndagen samlades basgruppen för att analysera och utvärdera insatsen ur kommunal synvinkel. Bedömningen var att händelsen hanterats korrekt och att anhöriga, allmänhet och media fått det stöd och den information som efterfrågats. Basgruppen avslutades därefter och deltagarna återgick i ordinarie verksamhet.

Knivdådet i Vetlanda

Den 3 mars drabbades Vetlanda av ett fruktansvärt dåd som kommer sätta spår under lång tid. Sju personer blev knivskurna i centrala Vetlanda, de flesta med direkt livshotande skador. Mirakulöst nog överlevde alla offren. En ISF bildades för att hantera situationen. POSOM fick en central roll i arbetet och alla inblandade gjorde viktiga insatser.

Att hantera media blev en kris i sig och informationsspridningen var en stor utmaning. Alla gjorde ett mycket bra arbete. Tack vare rådiga ingripanden överlevde offren och gärningsmannen kunde gripas. Polisen gjorde en mycket bra insats och samarbete mellan polis och kommun fungerade mycket bra. Sjukvården gjorde också fantastiska insatser även om informationen till de anhöriga inte fungerade tillfredställande.

Den 30 juni delades hjärtan och diplom ut till de verksamheter som blev direkt inblandade i
händelsen. Den person som vägledde polisen via 112 fick ett hjärta och Vetlandabon i allmänhet ett hjärta för att symbolisera alla goda och viktiga insatser. Den 9 september var offren i knivattacken inbjudna för att ge sin syn på händelsen, för att vi ska kunna lära oss och utveckla verksamheten ytterligare. Den tydligaste kritiken var brist på information till anhöriga, många gånger på grund av sekretesshinder och brist på kommunikation mellan framförallt kommun och region.

Krishanteringsarbetet har utvärderats i särskild utvärderingsrapport.

Knivskärningen på Brinellgymnasiet

Strax innan kl. 12.30 fredagen den 10 september fick stabschefen telefonsamtal från
räddningschefen angående händelsen. Inom timmen var Nässjö kommuns BAS-grupp – det vill säga räddningschef, kommunikationschef, stabschef och kommundirektör – fysiskt på plats i stadshuset för att orientera sig om läget. Strax därefter kallaes även barn- och utbildningschefen in till BASgruppens samling. Snabbt konstaterades att Brinellgymnasiets krisledning hanterade läget tillfredsställande och att det inte fanns någon anledning för den kommunövergripande krisledningen att ta över ansvaret för händelsen.

Den kommunövergripande krisledningen tog rollen av stödjande och avlastande. Frågor som
hanterades var omfattningen av stöd från POSOM. Krisledningen samordnade aktörerna och
säkerställde att det fanns möjlighet till och lokaler för avlastande samtal under fredag, lördag och
söndag på fritidsgården Connection samt att vuxennärvaron på Brinellgymnasiet förstärktes under efterföljande vecka. Krisledningens verksamhet avvecklades en vecka efter själva händelsen.

Dödsolyckan i Lindshammar

Den 23 september inträffade en trafikolycka på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Fem personer var inblandade i olyckan, varav fyra ungdomar på väg till en fotbollsmatch i Kalmar där de skulle se Kalmar FF – AIK. POSOM blev larmade av SOS under eftermiddagen som i sin tur kontaktade Missionskyrkan för att öppna upp deras lokal. Av de drabbade omkom tre av de fyra ungdomarna. Det fanns ett behov av POSOM på flera platser i kommunen vilket gjorde att hjälp från andra resurser i kommunen och POSOM i Nässjö togs till. Vissa medlemmar i POSOM stöttade polisen vid kontakt med anhöriga medan andra tog emot cirka 200 ungdomar i Missionskyrkan. De hade öppet i Missionskyrkan framtill midnatt.

En erfarenhet man tagit med sig från knivdådet var att ta hjälp av kommunikationsavdelningen då
det var stort intresse från media. Det stora intresset från media förstärktes av att ungdomarna var fotbollssupporters och AIK valde dagen efter att upprätta en minnesstund vid sin hemmaarena. Flertalet andra klubbar och fotbollsprofiler uttryckte sorg.

Utifrån erfarenheter från knivdådet deltog även POSOM i kommunens krisledningsgrupp från början. Detta resulterade i att POSOM fick stöttning av ytterligare stödpersoner, både från
socialförvaltningen och skolan dagen efter olyckan. Även Njudungsgymnasiet, dit ungdomarna hade anknytning, upprättade en krisledning på skolan. POSOM hjälpte även till att ordna med
vårdkontakter till de drabbade familjerna och andakt med en präst från Svenska kyrkan. Fritidsgården Vattenverket hölls öppen för alla ungdomar. POSOM höll återigen öppet fram till midnatt dagen efter olyckan och kommunen flaggade på halv stång utanför stadshuset och Njudungsgymnasiet. Måndagen efter olyckan hölls en minnesceremoni på Njudungsgymnasiet.

Oroligheter bland ungdomar

I mitten av oktober uppmärksammades att det fanns en del oroligheter kring en grupp av unga i
Vetlanda. Oroligheterna visade sig bland annat vid Withalaskolan och vid fritidsgården Vattenverket. Vid Withalaskolan yttrade det sig bland annat genom att elever utlöste brandlarmet vid ett flertal tillfällen och det stökades i korridorer och i allmänna ytor. I slutet av oktober träffades berörda förvaltningar tillsammans med räddningstjänst och polis i syfte att samordna förebyggande och åtgärdande insatser för att stäva oroligheterna och öka möjligheten till trygghet och studiero.

I början av november inträffade en allvarlig händelse i skolan som skapade stor oro bland elever,
personal och allmänhet. En ISF-grupp bildades under ledning av kommundirektören. Skolan
upprättade en handlingsplan mot hot och våld med insatser på organisations, grupp- och individnivå.

Handlingsplanen omfattade bland annat:

  • Utökning av personal
  • Förstärkning av ledningsorganisationen
  • Installation av övervakningskameror
  • Utökat värdegrundsarbete genom temaveckor, föreläsningar med mera
  • Framtagande av drogpolicy
  • Narkotikasök
  • Utökad samverkan med socialtjänstens fältassistenter samt information från socialtjänsten till skolans personal
  • Konsekvenssamtal

Räddningstjänsten bidrog genom att finnas på plats med personal på skolan, i syfte att öka
tryggheten. Insatsen påbörjades direkt efter händelsen och pågick fram till att läget bedömdes lugnt och tryggt. Uppföljningen av insatsen visar att både elever och personal upplevt att
räddningstjänstens personal bidragit till ett lugn på skolan.

Vidare har en utbildning kring hotfulla situationer genomförts med skolpersonalen av
räddningstjänstens instruktörer. Syftet med utbildningen var att informera om aktuell lagstiftning, att visa på hur tidiga tecken på aggressivitet och hotfullhet kan uttryckas av människor, samt hur man kan/bör agera för att avvärja och lugna ner hotfulla situationer. Utbildningen engagerade medarbetarna och blev också ett tillfälle för att lyfta gemensamma svåra frågor kring hot och våld.

Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung är en ungdomsenkät som genomförs i form av en webbenkät i årskurs 9 och
årskurs 2 på gymnasiet vart tredje år. Undersökningen kartlägger ungdomars hälsa och livsstil.

Nässjö kommun

Det finns ett tydligt samband mellan alkohol, narkotika och psykisk ohälsa. Alkoholkonsumtionen
ökar bland både tjejer och killar i årskurs 9 i Nässjö och i högre utsträckning jämfört med länet i
övrigt. Bland gymnasieungdomar minskar dock konsumtionen.

I Nässjö kommun ser 77 procent av de unga mycket eller ganska ljust på framtiden vilket är lägre
jämfört med övriga kommuner i länet. För unga tjejer är det en nedåtgående trend. Hos unga tjejer ses även en ökning av psykiska besvär. En högre andel tjejer, jämfört med länssnittet, uppger att de är stressade och har svårt att somna.

Vetlanda kommun

I Vetlanda kommun ökar ungas alkoholkonsumtion över tid, särskilt hos unga tjejer.
Alkoholkonsumtionen är högre än i länet som helhet. Detsamma gäller för intensivkonsumtion, det vill säga konsumtion av en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle.

Drygt 80 procent av Vetlanda kommuns unga ser ganska eller mycket ljust på sin framtid, vilket är
något fler än i Jönköpings län som helhet. 40 procent av kommunens unga tjejer uppger dock att de har känt sig stressade mer än en gång i veckan eller oftare det senaste halvåret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2022