Våra mål

Framsidan på Handlingsprogram för skydd och säkerhet

Framsidan på Handlingsprogram för skydd och säkerhet

Bokslutet utgår från de målområden som antagits av våra medlemskommuner och är inom ramen för Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020–2023.

Säkerhetsmål

Nässjös och Vetlandas fullmäktigeförsamlingar har antagit ett säkerhetsmål som anger visionen för det kommunala säkerhetsarbetet på lång sikt. Målet är detsamma för båda kommunerna. Även Höglandets räddningstjänstförbund har antagit en övergripande vision för sin verksamhet.

Målen lyder:
"Nässjö/Vetlanda kommun ska aktivt och systematiskt förebygga risker genom en god säkerhetsplanering. Säkerhetsarbetet syftar till att minimera negativa konsekvenser av olyckor, skador och störningar för människor, verksamhet och resurser. Säkerhetsarbetet ska också skapa god säkerhet och trygghet för kommuninvånarna samt en kvalitetshöjning av kommunens verksamhet. Höglandet är en säker och trygg region där varken hälsa, liv, egendom eller miljö tillåts påverkas negativt eller gå förlorade. Höglandets räddningstjänstförbund skyddar och hjälper"!

Målområden

Nässjö och Vetlanda kommuner har tillsammans med Höglandets räddningstjänstförbund arbetat med handlingsprogrammet åtta målområden. Målet olyckor är uppdelat i två mål.

Målområdena har utformats efter de risker som antingen orsakar flest skador på personer, flest dödsfall eller som orsakar samhället stora kostnader. Det kan också vara risker som i dagsläget inte anses vara av hög prioritet men som uppvisar en negativ trend med potential att i framtiden orsaka stor skada och/eller lidande för kommunens invånare. Riskerna är identifierade i kommunernas risk- och sårbarhetsanalys. De första tre målen är prioriterade under mandatperioden.

  • Antalet slutenvårdade och omkomna till följd av självdestruktiv handling ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • Antalet fallolyckor som resulterar i slutenvård hos personer som är 65 år och äldre ska minska med minst en procent under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • Antalet slutenvårdade och omkomna till följd av trafikolyckor ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska i Nässjö och Vetlanda kommuner under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • Antalet brott som sker i offentlig miljö i Nässjö och Vetlanda kommuner ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.
  • En övad krigsorganisation ska skapas i respektive kommun där personal är säkerhetsklassad och krigsplacerad.
  • Säkerhetsarbetet ska minimera negativa konsekvenser av olyckor, skador och störningar för kommunens personella, fysiska och immateriella tillgångar.
  • Nässjö och Vetlanda kommuner ska arbeta långsiktigt för att skapa ett robust samhälle som aktivt kan möta klimatförändringarnas konsekvenser.
  • Kommunerna ska ha en bättre krishanteringsförmåga genom övning.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021