Brottsförebyggande arbete

Våldsamma situation mellan två personer där någon knyter en näve.

Våldsam situation mellan två personer.

Målområde: Antalet brott som sker i offentlig miljö i Nässjö och Vetlanda kommuner ska minska under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.

Statistik

Från 2013 har antalet anmälda brott i Nässjö kommun varit stadigt sjunkande fram till 2018. Sedan 2019 har antalet anmälda brott ökat något, men ligger fortfarande långt under riksgenomsnittet.

Antalet anmälda brott i Vetlanda kommun var stadigt långt under riksgenomsnittet mellan 2009 och 2017. År 2018 skedde en ökning av antalet anmälda brott, som sedan minskade igen 2019.

När statistiken tolkas bör följande tas hänsyn till:

 • Statistiken visar antalet anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de begångna brotten som anmäls varierar beroende på brottstyp, och endast för enstaka brottstyper kan anmälningsstatistiken antas ge en ungefärlig bild av hur många brott som verkligen begås.

 • Det faktiska antalet brott är oftast högre än det antal anmälda brott som redovisas i statistiken. Ett undantag är anmälda fall av dödligt våld, där det faktiska antalet brott är lägre än antalet anmälda händelser. Det beror på att dessa främst visar det antal händelser med dödlig utgång som behöver utredas för att klargöra om ett mord eller dråp har begåtts eller inte.

 • Benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, till exempel på grund av förändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Detta innebär att det för många brottstyper är svårt att utifrån de anmälda brotten avgöra om brottsligheten i samhället ökar eller minskar.

 • Inom vissa brottstyper, som narkotika- och trafikbrott, beror antalet anmälda brott till stor del på polisens och andra myndigheters kontroll- och spaningsinsatser. Om insatserna förändras påverkar det oftast antalet anmälda brott. Förändringar i lagstiftningen kan också påverka utvecklingen av vilka brott som anmäls.
 • Enstaka stora ärenden med många brott kan skapa problem vid jämförelser över tid, liksom osäkerhet om ifall en förändring är generell eller kommer från ett och samma ärende. Stora ärenden är ovanliga, men bör vägas in vid tolkning av statistiken.

Nässjö kommun

Jämfört med det genomsnittliga antalet anmälda brott under perioden 2016–2019 kan en viss ökning ses under 2020. Antalet anmälda brott under 2020 är dock betydligt lägre än årsgenomsnittet för åren 2009 till 2015, samt jämfört med riksgenomsnittet. Om man delar upp det totala antalet anmälda brott på brottskategorier, se figur 11, så ses den största ökningen på skadegörelse, narkotikabrott och tillgrepp genom inbrott medan exempelvis anmälningarna av tillgrepp i butik har minskat. Dessa lokala ökningar och minskningar följer den nationella brottsutvecklingen under 2020.

Vid jämförelse mellan denna statistik för år 2020 och 2019 så kan följande slutsatser dras:

 • Trafikbrott som skett under alkoholpåverkan har minskat något.
 • Trafikbrott som skett under narkotikapåverkan har ökat.
 • Ringa narkotikabrott har ökat med 30 procent.
 • Dopningsbrotten har ökat från 11 till 12 händelser.
 • Skadegörelse har ökat med 168 händelser, totalt en ökning på cirka 75 procent.
 • Skadegörelse mot stat, kommun och region har ökat med 24 händelser.
 • Våld i offentlig miljö har ökat med 15 händelser, från 67 till 82.
 • Brott i nära relation har minskat med 19 händelser.
 • Tillgrepp genom inbrott har ökat med 118 händelser, från 312 till 430.
 • Störst är ökningen av inbrott i fritidshus, från 18 händelser till 42, följt av bostadsinbrott som ökat från 45 händelser till 99.
 • Snatterier har minskat med 20 procent, från 79 till 65.
 • Personrån har ökat från 19 händelser till 22.

En faktor att väga in gällande trafikbrott under alkoholpåverkan är polisens stopp av rutinmässiga alkoholutandningsprov i mars 2020, till följd av smittspridningen. Vid misstanke om brott har nykterhetskontroller genomförts.

Ökningarna som ses när det gäller ringa narkotikabrott kan delvis förklaras med att polisen ägnat sig åt riktade insatser mot det området under 2020. Det skulle delvis kunna vara en följd av pandemin i och med ett minskat tryck på viss verksamhet inom polisen, exempelvis inställda utbildningar eller kommenderingar till fotbollsmatcher och andra evenemang, har frigjort resurser som styrts om till bland annat yttre tjänst för ökad synlighet på gator och torg.

Att skadegörelser ökat kan delvis förklaras med att det nu finns möjlighet att anmäla sådana brott digitalt.

I motsats till den nationella trenden med minskat antal anmälda brott i offentlig miljö ökade dessa under 2020 i Nässjö. Detta går emot Brottsförebyggande rådets tolkning att misshandel av obekant ska ha minskats som en effekt av det begränsade nöjesliv som pandemin inneburit.[1]

Trots rekordmånga anmälningar nationellt om våld i nära relationer samt samtal till Kvinnofridslinjen[2] har anmälningarna i Nässjö minskat sedan 2019.

Att tillgrepp i butik minskade kan kanske förklaras med att färre rört sig ute i butiker under 2020.[3]

Vetlanda kommun

Jämfört med det genomsnittliga antalet anmälda brott under perioden 2016–2019 kan en minskning ses under 2020. Antalet anmälda brott under 2020 är även lägre än årsgenomsnittet för åren 2009 till 2015, samt jämfört med riksgenomsnittet.

Om man delar upp det totala antalet anmälda brott på brottskategorier så ses den största ökningen på vissa tillgreppsbrott, narkotikabrott och skadegörelse medan exempelvis anmälningarna av brott i nära relation har minskat. De lokala ökningarna av narkotikabrott och skadegörelsebrott samt minskningen av brott i nära relation följer den nationella brottsutvecklingen under 2020.

 • Trafikbrott som skett under alkoholpåverkan är närmast oförändrade.
 • Trafikbrott som skett under narkotikapåverkan har ökat.
 • Ringa narkotikabrott har ökat med 50 procent.
 • Dopningsbrotten har ökat från fyra till åtta händelser.
 • Skadegörelse har ökat med 24 händelser, varav mot stat, kommun och region har minskat med 10 händelser.
 • Våld i offentlig miljö är närmast oförändrad.
 • Brott i nära relation har minskat med 15 händelser.
 • Tillgrepp genom inbrott har ökat med 75 procent, från 160 till 283.
 • Störst är ökningen av inbrott i fritidshus, från 5 händelser till 16, följt av bostadsinbrott som ökat från 17 händelser till 25.
 • Snatterier har ökat med 25 procent, från 48 till 60.
 • Personrån har ökat från en händelse till två.

Ökningarna som ses när det gäller ringa narkotikabrott kan delvis förklaras med att polisen ägnat sig åt riktade insatser mot det området under 2020. Det skulle delvis kunna vara en följd av pandemin i och med ett minskat tryck på viss verksamhet inom polisen, exempelvis inställda utbildningar eller kommenderingar till fotbollsmatcher och andra evenemang, har frigjort resurser som styrts om till bland annat yttre tjänst för ökad synlighet på gator och torg.

Att skadegörelser ökat kan delvis förklaras med att det nu finns möjlighet att anmäla sådana brott digitalt.

Trots rekordmånga anmälningar nationellt om våld i nära relationer samt samtal till Kvinnofridslinjen har anmälningarna i Vetlanda minskat sedan 2019. Trots pandemin minskade inte antalet misshandel av obekant, och snatterier ökade, vilket är motsats till den nationella trenden under 2020.

Temagrupper och aktiviteter

Nässjö kommun

Under 2020 har Temagrupp Brott bildats och startat upp sitt arbete i Nässjö. Temagrupp Brott ersätter Skydd- och säkerhetsgruppen och gruppens syfte är att planera, driva och genomföra insatser som förebygger brott.

EST-metodik

Temagruppen har sedan uppstarten lagt stor fokus på att etablera en arbetsmetod inspirerad av EST (Effektiv samordning för trygghet). Metoden bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser. Arbetsmetoden är under uppbyggnad och kommer att utvärderas första gången i maj/juni 2021.

Medborgarlöfte

Medborgarlöften tecknas mellan Nässjö kommun och lokalpolisområde Höglandet och gäller i två år. Under 2019 0ch 2020 har följande medborgarlöften gällt:

 • Att öka den upplevda tryggheten på resecentrum i Nässjö.
 • Arbeta långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande i Runnerydsområdet och området runt sporthallen för att stärka områdets attraktivitet och invånarnas känsla av trygghet.

De aktiviteter som fastställts med koppling till medborgarlöftet har genomförts och överskridit överenskommen omfattning, med undantag för en trygghetsinventering på Resecentrum som fått ställas in på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Under året har en inventering av den arbetsgrupp som funnits sedan tidigare påbörjats. Planeringen av revidering av appendix har inletts.

Våldsbejakande extermism (VBE)

Den befintliga strategin för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har reviderats. Förbundet har en sammankallande roll och i arbetsgruppen ingår representanter från polisen, Nässjö lärcenter, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Ny handlingsplan samt lägesbild har tagits fram.

Nätmobbning

En strategi mot nätmobbning och näthat beslutades redan 2017. Frågan drivs av samverkansgruppen Unga i fokus som inte har arbetat aktivt med frågan under 2020.

Övrigt

Två personer är anställda vid Nässjö lärcenter av Kommunledningskontoret för att arbeta övergripande i Nässjö kommun med olika frågor som berör det brottsförebyggande arbetet. Under 2020 har de varit närvarande dagtid, kvällstid och under helger på platser där det har funnits behov av ökad vuxennärvaro. Utöver detta har de varit delaktiga i eller drivit följande brottsförebyggande arbete i Nässjö kommun.

 • Sammankallande i nätverksgruppen ”Ungdomar i riskzon” som är ett forum med samtal kring unga individer som hamnat i kriminalitet/missbruk. Gruppens syfte är att minska antalet individer som hamnar i drogmissbruk och kriminella miljöer i ett så tidigt stadie som möjligt.
 • Nässjö lärcenter har varit delaktiga i den samverkansgrupp som arbetar för att öka tryggheten och trivseln runt resecentrum och dess fysiska miljö.
 • Nässjö lärcenter har genomfört temadagar inom barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att minska våld och trakasserier i skolan.
 • Nässjö lärcenter ägnade sig åt relationskapande arbete med ungdomar sommaren 2020 kring platser där det av erfarenhet ofta begås kriminella handlingar. I detta samverkade man bland annat med områdespolisen i syfte att öka vuxennärvaron.
 • Ett samarbete med Brinellgymnasiet har genomförts under hösten 2020 i form av ett förebyggande program, MVP – Mentors in violence prevention. Programmets syfte är att minska mäns våld.
 • En särskild insats gjordes inför och under jullovet 2020, Nässjö lärcenter deltog i denna insats.

En trygghetsvandring anordnades av kommunledningskontoret och ägde rum i Forserum i mars 2020. Ytterligare en trygghetsvandring var planerad i Nässjö centrum men blev inställd på grund av pandemin.

I förbundets grupp för planärenden, där bland annat detaljplaner behandlas, tas också hänsyn till brottsförebyggande åtgärder såsom belysning och insyn vid exploatering.

Vetlanda kommun

Temagrupp Brott har på grund av pandemin inte hunnit bildas under 2020. Förslag på gruppsammansättning har tagits fram med förhoppningen att fastställas i början av 2021.

Medborgarlöfte

Medborgarlöften tecknas mellan Vetlanda kommun och lokalpolisområde Höglandet och gäller i två år. Under 2020 och 2021 gäller följande medborgarlöften:

 • Att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden.
 • Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre.

De aktiviteter som fastställts med koppling till medborgarlöftet har genomförts och överskridit överenskommen omfattning, med undantag för utbildning till föräldrar som fått ställas in på grund av pandemin.

Samverkan kring barn och ungdomar

Under våren och sommaren inträffade en del händelser kring skolmiljön, både under och utanför skoltid. Med anledning av detta gjordes ett antal informationssatser till både elever och föräldrar för att minska risken för händelser med allvarliga konsekvenser.

Under sommaren samlades berörda kommunala och civila aktörer samt polisen regelbundet för att stämma av hur läget var bland de unga och kunna samverka i åtgärder om behov uppstod.

Samverkan kring störande trafik, sammankomster och musik

Representanter för boende, polisen, tekniska kontoret, räddningstjänsten och polisen har samlats för att stämma av läget och hitta möjliga lösningar för att minska det obehag som drabbar boende nära de samlingsplatser som har uppstått. Ett antal möten har ägt rum och resulterat i en genomförd åtgärd och ytterligare planerade åtgärder.

Övrigt

I förbundets grupp för planärenden, där bland annat detaljplaner behandlas, tas också hänsyn till brottsförebyggande åtgärder såsom belysning och insyn vid exploatering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021