Brand

Eldsflammor

Eldsflammor

Målområde: Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska i Nässjö och Vetlanda kommuner under perioden 2020–2023 i jämförelse med 2016–2019.

Varje år genomförs i genomsnitt 10 000 räddningsinsatser i Sverige till följd av brand i byggnad. De senaste fem åren har i genomsnitt 90 personer per år omkommit i Sverige till följd av brand. Bland de som omkommer i bränder är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Faktorer som påverkar risken att omkomma i en brand inkluderar nedsatt hörsel, syn eller rörelse- och minnessvårigheter. Starka läkemedel eller alkohol kan också påverka uppfattningsförmågan och kan också öka risken för att en brand uppstår. Många bränder där människor omkommer är rökningsrelaterade.

Bränder riskerar inte bara värden som liv och hälsa, utan orsakar också stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Exempelvis beräknas bara andelen anlagda bränder i skolor kosta samhället en miljard kronor om året.

Statistik

Då det är relativt få som omkommer till följd av brand är det svårt att utläsa förändringar över tid, då en enskild brand kan påverka statistiken kraftigt för ett enskilt år.
Antalet utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare minskade stadigt i Nässjö och Vetlanda mellan 2011 och 2018 och låg från 2014 under riksgenomsnittet. År 2019 ökade andelen utvecklade bränder i byggnad i Vetlanda kommun till att ligga över riksgenomsnittet 2020. Under samma period fortsatte utvecklade bränder i Nässjö att sjunka.

Nässjö kommun

Mellan 2009 och 2012 låg frekvensen för antalet slutenvårdade till följd av brand på en relativt hög nivå i förhållande till riksgenomsnittet. Under 2013 skedde en fördubbling av antalet slutenvårdade, för att sedan stadigt minska till att ingen slutenvårdades på grund av brand under 2018, det vill säga under riksgenomsnittet. I Nässjö kommun har endast en person omkommit till följd av brand de senaste tio åren, år 2011. Ingen person slutenvårdades under 2019.

Vetlanda kommun

Andelen slutenvårdade till följd av brand har varierat kraftigt ungefär vart annat år. Fram till 2018 var frekvensen för bränder i byggnad under riksgenomsnittet. Frekvensen av andelen omkomna till följd av brand har också varierat kraftigt, då enstaka dödsfall påverkar statistiken. Under 2019 slutenvårdades en person men ingen omkom.

Temagrupper och aktiviteter

Under 2020 genomfördes 67 brandutbildningar, med totalt 957 deltagare. Utöver dessa genomförs kursen Heta arbeten vid 12 tillfällen, med totalt 132 deltagare. Barnens brandbil, där barn i förskoleklass bland annat får lära sig om vem man ska ringa om det brinner, genomfördes vid 29 tillfällen.

Förbundet genomförde 300 prov av automatiska brandlarm och sprinklersystem under 2020. Totalt genomfördes 22 hembesök, varav fyra besökta bostäder saknade fungerade brandvarnare och utrustades med en sådan. 306 elever i årskurs sju utbildades i "Upp i rök" och tio utrymningsövningar hos verksamheter och företag genomfördes. Konsekvenssamtal med skolelever genomfördes vid 15 tillfällen med 29 deltagare.

I förbundets grupp för planärenden yttrar sig brandingenjörer vid bygglov, detaljplaner och andra ärenden för att säkerställa ett gott brandskydd vid ny- och ombyggnationer. Funktion myndighet utfärdar även tillstånd för brandfarlig och explosiv vara samt yttrar sig i tillstånd för offentliga sammankomster, evenemang och alkoholtillstånd. Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor genomfördes vid 68 tillfällen under 2020 och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara genomfördes vid fyra tillfällen. Funktion myndighet utfärdade 15 tillstånd för brandfarlig- och explosiv vara under året.

Övningar som har genomförts under året för att öka kunskap och förmåga hos personal gällande brand i byggnad är följande:

  • Minst fyra rökövningar per år av personal med rökdykarkompetens
  • Uppstart brand
  • Insatsövningar
  • Axamoövningar
  • Träffar för styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer
  • Ledningsövningar
  • Objektsorientering
  • Framtagande av insatsplaner/insatskort
  • Övning med värmekamera
  • Bränder i eldstäder

Totalt genomförde förbundet 240 övningar kopplat till brand i byggnad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021