Civilt försvar

Skylt som visar att det är ett skyddsrum innanför dörren.

Skylt som visar att det är ett skyddsrum.

Målområde: En övad krigsorganisation ska skapas i respektive kommun där personal är säkerhetsklassad och krigsplacerad.

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020 ska planeringen för civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är landets kommuner skyldiga att påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Särskilt prioriterade uppgifter för Vetlanda och Nässjö kommuner är:

  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation och dess bemanning

Temagrupper och aktiviteter

Då pandemin försvårat arbetet med arbetet kring temagrupper har en sådan inte kunnat sammansättas under året.

Under slutet av 2019 och i början av 2020 genomfördes en kompetenshöjning gällande totalförsvar i Nässjö och Vetlanda kommuner. Målgruppen var nyckelfunktioner inom respektive kommunledning. I samband med detta genomfördes Totalförsvarsövning 2020. Ytterligare övningstillfällen var planerade inklusive en regional övning under 2020, men på grund av pandemin fick denna ställas in.

Höglandets Räddningstjänstförbund, Nässjö kommun och Vetlanda kommun har under året fastställt varsin säkerhetsskyddschef enligt överenskommelsen om kommuners arbete med civilt försvar.[1] Förbundet har under året införskaffat rutiner och material för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet. Även i Nässjö har detta arbete till stor del genomförts. I Vetlanda kommun finns planerat att ett sådant arbete ska genomföras.

För förbundet, Nässjö och Vetlanda finns framtagna handlingsplaner och metodstöd för att kunna genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

En överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) reglerar kommunernas uppgifter och dess ersättning. Enligt den var planeringen att kommunerna skulle starta arbetet med krigsorganisation och krigsplacering under 2020–2021. Detta arbete påbörjades av Funktion kris och beredskap i början av 2020, med fokus på räddningstjänstförbundet. Bland annat genomfördes MBL[2] och delar av förbundets anställda fick under första delen av 2020 information om vad arbetet med krigsorganisation och krigsplacering innebär. Information gavs i början på året till de arbetsplatsträffar som anordnades ute på deltidsstationerna. På grund av pandemin så pausades detta arbete, men planen är att arbetet ska återupptas under 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021