Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande
Brandmän och ambulanspersonal i sjuktält

Foto: Höglandets räddningstjänstförbund

Vårt ansvar

Samhället har ett omfattande ansvar för att grundläggande samhällsfunktioner ska fungera. Samhället ansvarar också för att analysera vilka risker som finns och ta fram beredskapsplaner för dessa.

Det finns inte någon gemensam organisation som har ansvar för hela landet i alla kriser. Istället utgår svensk krisberedskap ifrån det som kallas ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen.

  • Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också gör det i en kris.
  • Närhetsprincipen innebär att det i första hand är närmast berörda aktörer som ska lösa krisen.
  • Likhetsprincipen innebär att krisen ska lösas på ett sätt som liknar vardagen så långt det är möjligt.

Kommunens krisberedskap

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser styr skyldigheten att göra risk- och sårbarhetsanalyser. Syftet är att förebygga olyckor och kriser och minska de negativa effekterna av dem. Lagen föreskriver att det ska finnas en nämnd i kommunen som fullgör uppgifter under extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser av kommunen. När en sådan inträffar kan krisledningsnämndens ordförande fatta beslut om att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Den får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhet från övriga nämnder i kommunerna.

Räddningstjänsten samordnar krisledningsnämnden

Höglandets räddningstjänstförbund har uppdrag från Nässjö och Vetlanda kommun att planera och administrera den verksamhet som krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden ansvarar för. Det innebär bland annat framtagande av plan för hantering av extraordinära händelser, stabsrutiner, övningar utöver att stödja organisationen i samband med hantering av oönskade händelser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Hem & Fritid