Polis, räddningstjänst och Försvarsmakten

Ambulans, polis, militär och räddningstjänst i samverkan under övning.

Totalförsvar

Höglandets räddningstjänstförbund deltar i arbetet med totalförsvarsplanering. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras.

Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap kan vara skärpt beredskap eller högsta beredskap. Vid högsta beredskap är totalförsvaret all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Högsta beredskap råder om Sverige är i krig eller krigsfara. Skärpt beredskap innebär att Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av det är krig utanför Sveriges gränser.

Den totalförsvarsplanering som nu pågår bland civila aktörer syftar till att med krisberedskapen som grund arbeta för att det svenska samhället ska bli mer motståndskraftigt även mot väpnat angrepp. Den syftar även till att öka förmågan att ge stöd till det militära försvaret.

Civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Civilt försvar är därmed inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Höglandets räddningstjänstförbund samordnar arbetet för Nässjös och Vetlandas räkning.

Målen för det civila försvaret är:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Totalförsvarsplikt och krigsplacering

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige och är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. En totalförsvarspliktig är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret antingen som värnpliktig, civilpliktig eller allmänt tjänstepliktig.

Om det råder höjd beredskap kan regeringen besluta om allmän tjänsteplikt om det behövs för att verksamhet som är av särskild vikt för totalförsvaret ska kunna upprätthållas. Beslutet kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet.

Beslut om krigsplacering innebär att anställd personal som behövs på sin ordinarie arbetsplats lyder under allmän tjänsteplikt. Ett beslut om krigsplacering av totalförsvarspliktiga gör ingen direkt förändring och innebär i sig inga skyldigheter för den enskilde. Dessa skyldigheter inträder först när det råder höjd beredskap och regeringen har beslutat om allmän tjänsteplikt. Krigsplacering av personal är dock ett viktigt steg i att planera för kommuner och andra organisation som har uppgifter inom totalförsvaret. Att vara krigsplacerad innebär att en person är tvingad att tjänstgöra under höjd beredskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020
Hem & Fritid