Bild

Olika behållare med brandfarligt innehåll

Förvaring av brandfarliga varor i hemmet

Brandfarliga varor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv. Det kan vara bensin till gräsklipparen, gasol till grillen eller en extra dunk diesel till bilen. För att minska risken för olyckor gäller det att du förvarar dessa varor på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att mängden inte överstiger de tillåtna gränserna. Vad som gäller skiljer sig beroende på om du lagrar för privat bruk eller gör det som yrkesmässig verksamhet.

Vad är brandfarlig vara?

Brandfarlig vara är vätskor och gaser som vid en tillräckligt låg temperatur kan antändas. Det är ämnets flampunkt som definierar detta, vätskor med flampunkt under 100 °C och gaser med flampunkt under 20 °C är brandfarliga varor. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, diesel, och etanol. Exempel på brandfarlig gas är gasol, acetylen och butan.

Vanligtvis är brandfarliga varor märkta med en varningsetikett av en flamma enligt bilden.

Symbol brandfarlig vara

Symbol brandfarlig vara

Observera att ämnen kan vara brandfarliga trots att de inte alltid har denna märkning, diesel är ett sådant exempel.

När behöver man tillstånd?

Vid privat hantering i hemmamiljö får man hantera mängder upp till de gränser som anges nedan.

 • Brandfarliga gaser: 60 liter gasol och 10 liter andra brandfarliga gaser
  (mängden liter räknas i vätskefas)
 • Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 100 liter
  (sprayflaskor med brandfarlig aerosol)
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C: 100 liter
  (bl.a bensin, lösningsmedel, etanol)
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C upp till och med 100°C: 10 000 liter
  (diesel eller eldningsolja i cistern för uppvärmning)

Önskar man hantera mängder som överskrider någon av punkterna behöver man ansöka om tillstånd.

Drivmedel i ett fordons tank inkluderas inte och kräver inte tillstånd.

Observera att man endast får förvara för det egna hushållets behov. De ovanstående mängderna gäller för privat bruk, inom yrkesmässig verksamhet gäller andra mängder för tillståndsplikt.

Förvaring

 • Vätskor och aerosoler får förvaras i förpackningar om högst 10 liter om de förvaras inne i bostaden. Detta gäller både i villor och i lägenheter. Behållaren ska vara avsedd för produkten.
 • Brandfarlig vara får inte förvaras i kylskåp eller frys.
 • Brandfarlig vara ska förvaras skyddat mot tänd- och värmekällor samt mot skador.
 • Behållarna ska vara ordentligt stängda. Undvik hantering och förvaring som riskerar spill och läckage.
 • Förvara i ett ventilerat utrymme.
 • Förvara den brandfarliga varan utan åtkomst för barn.
 • Kom ihåg att även tomma behållare och gasflaskor innehåller brännbara ångor.

Förvaring i villa

Illustration av hur brandfarlig gas och vätska ska förvaras i villamiljö

Förvaring i flerbostadshus

Illustration av hur brandfarlig gas och vätska ska förvaras i flerbostadshus
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2022