Definition av brandfarliga varor

Definitionen avgör om en produkt är brandfarlig eller inte samt hur den ska förvaras och hanteras. När du fyller i din ansökan ska du bara ange de vätskor och gaser som definieras som brandfarliga.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel. Information om en vätskas flampunkt finns i säkerhetsdatabladet för respektive produkt som du får du via leverantören. Du kan läsa mer om brandfarliga gaser på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida. Nedan hittar du länk till MSBs hemsida.

Brandfarliga vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klassindelning

Från flampunkten indelas den brandfarliga vätskan i olika klasser. Klassindelningen avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt gäller att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3.

Klassindelning:

  • Klass 1 - Vätskor med en flampunkt under 21 °C
  • Klass 2a - Vätskor med en flampunkt lika med eller över 21 °C, men under eller lika med 30 °C
  • Klass 2b - Vätskor med flampunkt över 30 °C, men under eller lika med 55 °C
  • Klass 3 - Vätskor med flampunkt över 55 °C, men under eller lika med 100 °C

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, metan (naturgas/biogas), gasol, ammoniak och vätgas. Du kan läsa mer om brandfarliga gaser på MSB hemsida. Nedan hittar du länk till MSBs hemsida.

Brandfarliga gaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aerosoler

Brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler betraktas som behållare med brandfarlig gas, oavsett om det är en vätska eller gas i behållaren som är brandfarlig. Du kan läsa mer om brandfarliga gaser på MSB hemsida. Nedan hittar du länk till MSBs hemsida.

Brandfarliga aerosoler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandreaktiva ämnen

Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Det gäller bland annat ämnen med oxiderande och självreaktiva egenskaper, ämnen med högt energiinnehåll och brandfarliga fasta ämnen. Det är MSB som beslutar om ett änmen är en brandreaktiv vara genom att utfärda en föreskrift. Du kan läsa mer om vilka änmen som är brandreaktiva varor på MSBs hemsida. Nedan hittar du länk till MSBs hemsida.

Brandreaktiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Företag och organisation