Brandfarliga varor

För att få hantera brandfarliga varor yrkesmässigt i industriverksamhet eller publika lokaler som till exempel restauranger, skolor och varuhus behövs ofta tillstånd. Om du behöver tillstånd beror dels på vilken verksamhet du bedriver och dels på hur stor total mängd brandfarliga varor som du planerar att hantera.

Tillstånd

I tabellen nedan kan du läsa för vilka verksamheter och mängder som det behövs tillstånd för hantering av brandfarliga gaser, aerosoler och vätskor. Mängderna är angivna i liter. Om någon av mängderna överskrids är hanteringen däremot tillståndspliktig. Då ska även de mängder som inte överskrider tabellens gränser ingå i tillståndet.

Mängder brandfarliga varor som får hanteras utan tillstånd.

Hantering

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flanpunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C (1)

Yrkesmässig (2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus (3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus (4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering (5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

 1. Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 - 60 °C.
 2. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar eller frivilligorganisationer.
 3. Detta gäller under förutsättning att att förbrukningen sker utomhus.
 4. Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
 5. Detta omfattar endast privat hantering.

Om mängderna brandfarlig vara som du vill hantera överstiger mängderna i tabellen ska du skicka in en tillståndsansökan. Blankett för ansökan om hantering av branfarliga varor hittar du pålänken nedan.

Blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Om din verksamhet kräver tillstånd för hanteringen ska det även finnas föreståndare. Du kan läsa mer om föreståndare på länken nedan.

Föreståndare

Du kanläsa mer om hantering av brandfarlig vara i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hanbok Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Länk till handboken hittar du nederst på sidan.

 • Vilka tillstånd behöver du?  Börja med att ta reda på vilka tillstånd du behöver.
 • Fyll i din ansökan och de bilagor som krävs. Var noga så att allt blir rätt. Om ansökan inte är komplett kommer vi begära in komplettering av de handlingar som saknas.
 • Skicka med befintligt tillstånd. Skicka alltid med ditt befintliga tillstånd när du söker nytt tillstånd, vill förlänga befintligt tillstånd eller ändra befintligt tillstånd.
 • Vid en tillståndsansökan ska du alltid skicka med anmälan av föreståndare. Detta görs på avsedd blankett. Observera att både tillståndshavaren och föreståndare ska skriva under blanketten.
 • Lämna in din ansökan. Skicka eller lämna din ansökan till myndighet@raddningstjansten.com eller Höglandets räddningstjänstförbund, 571 80 Nässjö.
 • Handläggningstid. Från det att du lämnat in en fullständig ansökan till att du får ett beslut kan det ta cirka 3 veckor. Är ärendet komplicerat får handläggningstiden ta upp till 3 månader.
 • Beslut. Vi skickar tillståndet eller beslut om avslag till dig.
 • Kostnad. Efter vi behandlat ditt ärende skickar vi en faktura för kostnad för handläggning av ärendet. Även en avslagen ansökan medför kostnader. Kostnaderna är enligt Höglandets räddningstjänstförbunds fastställda taxa.

Tillsyn

Höglandets räddningstjänstförbund gör regelbundna tillsynsbesök på verksamheter som har tillstånd för brandfarliga varor. Då kontrollerar vi att du följer alla de regler och säkerhetskrav som gäller för att ditt tillstånd ska gälla. Vid tillsyn tas det ut en avgift som är fastställd för Höglandets räddningstjänstförbund. På länkarna nedan kan du läsa ner om tillsyn och avgifter för tillsyn och tillstånd.

Tillsyn

Avgifter

Tillbudrapport

Sker det en olycka eller ett tillbud på en verksamhet som hanterar brandfarliga varor ska en tillbudsrapport skickas in till Höglandets räddningstjänstförbund. Nedan hittar du länk till blankett för tillbudsrapport.

Blankett för tillbudsrapport

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2020
Företag och organisation