Camping

Husvagnar, husbilar och förtält har med åren blivit allt större. En konsekvens blir att även de markerade platserna på campingplatser måste bli större för att kunna hålla det avstånd som krävs.

Ägare eller nyttjanderättshavare av campingplatser ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning. De ansvarar också för åtgärder som kan förebygga brand och skador till följd av brand.

Avstånd mellan husvagnar, husbilar och tält

För att förhindra brandspridning mellan husvagnar och husbilar (inklusive förtält) bör de placeras så att avståndet till annan husvagn eller husbil (inklusive förtält) är minst 4 meter i alla riktningar. Detsamma gäller avståndet mellan husvagn eller husbil (inklusive förtält) och tält. Avståndet mellan två tält ska vara minst 3 meter i alla riktningar.

Husvagnar ska snabbt kunna flyttas om det är nödvändigt för att förhindra brandspridning. Dragkroken bör därför alltid peka utåt mot körbanan. Kokapparater eller grillar ställs på fast och obrännbart underlag minst 1 meter från tält, husvagn eller husbil.

Släckutrustning

Släckutrustning ska finnas tillgänglig för gästerna. Maximalt avstånd till närmsta släckutrustning ska vara 50 meter. Varje husvagn och husbil ska vara försedd med brandvarnare och bör ha handbrandsläckare. Husvagn eller husbil med gasol bör dessutom vara försedd med gasvarnare.

Gasolhantering

På campingplatser förekommer det ofta hantering av gasol vilket ökar risken för brand. Husvagnar och husbilar får utan tillstånd ha högst 2 gasflaskor där varje flaska får rymma högst 30 liter. Gasolanläggningar ska vara fackmannamässigt installerade. Gasflaskor ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar. Flaskorna ska alltid förvaras stående och vara väl fastsatta på avsedd plats i husvagnen eller husbilen. Gasflaskan ska kunna fästas och lossas från sitt fäste utan hjälp av verktyg.

Du som campinginnehavare ska söka tillstånd vid förvaring av mer än 60 liter gasol utomhus och 2 liter gasol inomhus. Oavsett mängd ska gasolflaskorna förvaras och hanteras enligt gällande regler. Tillstånd söks hos Höglandets räddningstjänstförbund för hantering i Nässjö och Vetlanda kommuner. På länken nedan kan du läsa mer om tillståndsansökan.

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Systematiskt brandskyddsarbete

Genom ett systematiskt brandskyddsarbete kan verksamheten se till att brandskyddsåtgärder som krävs enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) vidtas och upprätthålls. Du kan läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete på länken nedan.

Systematiskt brandskyddsarbete

Särskilt viktiga delar i det systematiska brandskyddsarbetet är:

  • Personalen har kunskap om brandskyddet på anläggningen och kan de åtgärder som behövs om det börjar brinna. Särskilt viktig är kunskapen om hantering av handbrandsläckare.
  • Utrustning för brandsläckning är väl markerad och den kontrolleras regelbundet.
  • Plan finns för anläggningen där eventuell tomt och kvartersindelning framgår liksom körvägar, särskilda brandsektioneringsåtgärder, var släckutrustning finns, med mera.
  • Campinggästerna får information om brandskyddet på campingplatsen. Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid brand och var handbrandsläckare finns.

Det finns en broschyr om brandsäker camping som kan beställas gratis på MSBs hemsida. Det kan vara en god idé att dela ut en broschyr till samtliga campinggäster i samband med att de informeras om brandsäkerhet på campingen. Länk till broschyren hittar du nederst på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2020
Företag och organisation