Systematiskt brandskyddsarbete

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd. Det innebär ett ansvar för bland annat att byggnaden kan utrymmas på ett tillfredsställande sätt och att det finns utrustning för brandsläckning. Risken för en brand ska även göras så liten som möjligt och spridning av brand och rök får inte ske okontrollerat i byggnaden.

För att brandskyddet ska hålla en skälig nivå över tid krävs ett systematiskt brandskyddsarbete. Hur avancerat det systematiska brandskyddsarbetet ska vara beror på de risker som finns i verksamheten och på hur komplex byggnaden är.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Ett systematiskt brandskyddsarbete handlar om att på ett strukturerat och planerat sätt arbeta med sitt brandskydd. Det är bra om det systematiska brandskyddsarbetet finns dokumenterat i en pärm eller digitalt. I ett systematiskt brandskyddsarbete ingår bland annat kontroll och underhåll av en byggnads tekniska brandskydd. Det ingår även planering för att hantera ett nödläge och att vidta åtgärder för att minska sannolikheten för brand. Det bör också finnas en plan för övning och vilken brandskyddsutbildning som personalen i en verksamhet behöver. Slutligen bör det finnas en gränsdragningslista mellan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren för att klargöra ansvarsområden för brandskyddet.

I rutan nedan kan du läsa de sju steg som bör finnas med i ett systematiskt brandskyddsarbete. Du kan även läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida som du hitta på länken nederst på sidan.

Ansvar

I lagen regleras inte vem av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för vilka delar av brandskyddet. Fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren måste själva reglera detta genom avtal. Den som har rådigheten att upptäcka och avhjälpa bristen bör vara ansvarig för just den delen av brandskyddet.

  1.  Policy - Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.
  2.  Ansvar - Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet? Skapa en gränsdragningslista mellan fastighetsägare och verksamheten.
  3. Utbildning - Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behövs? Planera och dokumentera utbildningar och återkommande övningar.
  4. Instruktioner och rutiner - Ta fram och dokumentera rutiner och brandskyddsregler för till exempel heta arbeten, agerande vid brand, hantering av brandfarlig vara, rökning och levande ljus.
  5. Brandskyddsdokumentation - Det tekniska brandskyddet behöver dokumenteras. I vissa fall räcker det med en enkel ritning men i flera fall behövs en utförligare brandskyddsdokumentation.
  6. Drift och underhåll - För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas. Detta kan göra genom till exempel prov av brand- och utrymningslarm, kontroll av utrymningsvägar, rökluckor och branddörrar, med mera. Upprätta checklistor för att underlätta arbetet.
  7. Kontroll och uppföljning - För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2021
Företag och organisation