Brandlarm och utrymningslarm

Brand- och utrymningslarm installeras i byggnader och anläggningar för att upptäcka brand tidigt och kunna utrymma snabbt. Genom att koppla brandlarmet till SOS och räddningstjänsten kommer även larmning ske automatiskt, vilket minskar tiden tills räddningstjänsten kommer till platsen. Brand- och utrymningslarm är ett krav i vissa byggnader och för vissa verksamheter, men det kan även istalleras av egen ambition från fastighetsägare eller verksamhet.

Brandlarm

Ett brandlarm är en anläggning som ska upptäcka en brand tidigt så att man kan vidta åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmsanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

I Boverkets byggregler finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. Brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin byggnad eller anläggning.

Detektering av brand

För att aktivera ett brandlarm och en larmsignal automatiskt behövs en detektor för att upptäcka brand. Ett annat syfte för en detektor kan till exempel vara att aktivera ett automatiskt släcksystem eller aktivera ett utrymningslarm.

Tekniskt byte innebär att en byggherre väljer att exempelvis installera brandlarm för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man har gjort avsteget blir brandlarmanläggningen en förutsättning för att kraven i Boverkets byggregler ska uppfyllas.

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan behövas på grund av brand, men det kan också behövas vid gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller vid annan fara. Ett utrymningslarm kan aktiveras på två sätt – automatiskt via brandlarmet eller manuellt med tryckknapp.

Om utrymningslarmet har ett talat meddelande aktiveras larmet manuellt av speciellt utsedda personer. En anläggning med utrymningslarm med talat meddelande kan även aktiveras automatisk från brandlarmsanläggningen om en sådan finns i samma fastighet.

I Boverkets byggregler krävs utrymningslarm för samlingslokaler, hotell, bostäder, sjukhus och förskolor. För vanliga bostäder accepteras det att utrymningslarmet består av brandvarnare. För andra verksamheter ska det finnas både nät- och batterispänning, vilströmsövervakning samt larmdon så att det hörs i hela byggnaden.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) krävs utrymningslarm i lokaler där det finns akuta risker för skador på grund av brand. Med detta menas framför allt produktionslokaler där öppen eld används eller där brandfarliga varor hanteras. Hit räknas också isolerade rum samt arbetslokaler under marknivå från och med andra våningen under mark.

Regelverk

Det finns olika regelverk för utrymningslarm:

  • Brandlarm: SBF 110:8
  • Utrymningslarm med talat meddelande: SBF 502: 1

Ansvar

Ansvaret för det automatiska brandlarmet ligger hos ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren av byggnaden. Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler också ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med god kunskap om anläggningens funktion och skötsel kan antalet onödiga larm minskas. Ägaren till automatlarmet kan teckna ett avtal med SOS och räddningstjänsten vilket gör att räddningstjänsten automatiskt larmas om larmet aktiveras. Mer information om hur du kan förebygga onödiga larm.

Anläggningsskötare

I avtalen för automatiska brandlarm framgår att det måste finnas minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen samt att kontaktuppgifter till dessa måste vara korrekta. Om annan person utses till anläggningsskötare måste de förändrade förutsättningarna meddelas räddningstjänsten skriftligen.

Höglandets räddningstjänstförbund behöver även få uppgift om vilka e-postadresser som är aktuella till den person som ansvarar för uppföljning av onödiga larm. Uppföljning av automatlarm sker kontinuerligt, det bör därför finnas personal som läser av er e-post och vidtar åtgärder även vid sjukdom, semester eller liknande.

Cannot find function replace in object 1.
Cannot find function isEmpty in object Roll eller funktion

Teamledare Säkerhetskontroll, Styrkeledare

.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023
Företag och organisation