Brandstationerna stänger för externa besök och utbildningar

För att skydda våra medarbetare och andra så måste vi tyvärr stänga brandstationerna för externa besök och utbildningar på grund av coronapandemin. Detta gäller tills vidare.

Stäng meddelande

Redskap som sotare använder

Sotning & rengöring

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid
sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna
passerar rengörs.

Det som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor måste rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från storkök.

Vid sotning av eldstad eller värmepanna ska även den tillhörande rökkanalen, skorsten, rengöras från sot samt eventuell tjärbildning, detta för att minska risken för soteld och sanitära olägenheter. Om några synliga avvikelser finns meddelar sotaren dessa muntligt på plats.

Med imkanal i storkök menas skorsten eller frånluftskanal mellan kök och tak. Rengöring sker för att hålla ner fettbeläggningen som annars kan utgöra en brandrisk i och utanför imkanalen, En försmutsad kanal kan också leda till sämre funktion då filter och fläkt ofta kan täppas igen av fett, vilket kan leda till lukt och rökutvecklig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020
Företag och organisation