Eldningsförbud i skog och mark, hela höglandet

Eldningsförbudet gäller från tisdag 30 maj 2023, klockan 10, tills annan information kommer.

Stäng meddelande

Avgifter och frister

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund beslutar om avgifterna för brandskyddskontroll samt rengöring.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver om frister för olika anläggningar (MSBFS 2014:6)

Undantag från föreskrifterna

  • Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, dock med maximalt tre år mellan utförda sotningar. I dessa fall skall kunden i god tid innan avviserad sotning sker, anmäla detta till berörd sotningsentreprenör.
  • Höglandets räddningstjänstförbund kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist.

Här har vi sammanfattat de vanligaste fristerna:

Vanliga frister för brandskyddskontroll

Typ av anläggning

Frist

Värmepannor som eldas med fasta bränslen

 3 år

Värmepanna som eldas med pellets i helautomatisk, standardiserad

anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets

6 år

Värmepannor som eldas med lätt eldningsolja

 6 år

Eldstäder som används i större omfattning

( 1 kubikmeter ved eller mer / år )

3 år

Eldstäder som i mindre omfattning

( Mindre än 1 kubikmeter ved / år )

6 år

Imkanaler från storkök

2 år

Vanliga frister för sotning av värmepannor

Typ av panna eller bränsle

Frist

Konventionella pannor som eldas med fast bränsle

3 ggr/år

Pannor som eldas med fast bränsle och som har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för,från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning

2 ggr/år

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet

1 år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

2 år

Vanliga frister för sotning av lokaleldstäder

Omfattning av eldning

Frist

Eldstäder som används i större omfattning

( 1 kubikmeter ved eller mer / år )

1 år

Eldstäder som i mindre omfattning

( Mindre än 1 kubikmeter ved / år )

3 år

Eldstäder som finns i fritidshus.*

3 år

* Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte i dessa fall betraktas som fritidshus Frist för rengöring imkanaler i restauranger eller i större kök‌

Typ av användning

Frist

Imkanaler som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

3 ggr/år 

Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizza- och bakugnar. 

 1 år

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2022