Brandskyddskontrollanter

Fem brandskyddskontrollanter som står framför en röd bil. Foto: HRF

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador till följd av brand på människor, egendom och miljö. Brandskyddskontrollen innebär en pröving av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Följande faktorer kontrolleras

  • Sotbildning och beläggningar,
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
  • Temperaturförhållanden,
  • Tryckförhållanden och täthet,
  • Drift och skötsel 

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men kan behöva utökas med ytterligare provning eller mätning.

Att tänka på inför besöket

För att kontrollen ska kunna genomföras behöver kontrollanten ha tillgång till skorsten ovan tak, vind, samt alla utrymmen som skorstenen passerar genom fastigheten, t.ex garderober och motsvarande.

  • Ta fram stegen och kontrollera att eventuella takluckor går att öppna.
  • Anordna framkomlighet till vindsutrymme, samt andra utrymmen skorstenen passerar.
  • Tillse att din eldstad är sval vid besöket.

Taksäkerhet är en förutsättning för sotning och brandskyddskontroll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2021
Företag och organisation