Farlig verksamhet

Viss verksamheten kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. För dessa verksamheter ställs det högre krav för att minska risken och konsekvenserna för att en olycka ska ske.

Anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och det är länsstyrelsen i Jönköping län som fattar beslut om vilka anläggningar som bedriver farlig verksamhet. Du kan läsa mer på länsstyrelsen i Jönköpings hemsida som du hittar länk till nederst på sidan.

Följande anläggningar klassas som farliga verksamheter:

Vissa anläggningar som klassas som farlig verksamhet omfattas även av andra krav, exempelvis Sevesolagstiftningen som handlar om att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa konsekvenserna vid en allvarlig kemikalieolycka. Du kan läsa mer om Sevesoverksamhet på länken nedan.

Sevesoverksamhet

Krav

Nedan ges en sammanfattning av de krav som ställs på de farliga verksamheterna. Mer om kraven på de farliga verksamheterna kan du läsa i 3 – 5 § 2 kap. lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 3 – 4 § 2 kap. förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Länk till lagen och förordning hittar du nederst på sidan.

Hindra och begränsa skador

Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador. Detta kan göras till exempel genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på ägaren eller den som utövar verksamheten.

Riskanalys

Verksamhetsutövaren är skyldig att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Vi rekommenderar att man inför och under upprättande av en sådan riskanalys samråder med Höglandets räddningstjänstförbund. Vissa anläggningar omfattas också av andra lagstiftningars krav på riskanalys och analyserna kan till viss del integreras. Det är dock viktigt att lagstiftningarnas olika syften uppnås med den gemensamma analysen.

Vid utsläpp

Det ställs krav på att verksamhetsutövaren ska underrätta länsstyrelsen, polisen och Höglandets räddningstjänstförbund om ett utsläpp av skadliga ämnen har skett eller om det finns överhängande fara för ett sådant utsläpp.

Så blir du varnad vid en olycka

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren, som har ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" användas. Du kan läsa mer om viktigt meddelande till allmänheten på länken nedan.

Viktigt meddelande till allmänheten

Tillsyn

Tillsyn enligt 4§ 2 kap. lag (2003:778) om skydd mot olyckor av de farliga verksamheterna utövas av Höglandets räddningstjänstförbund. Tillsynen skiljer sig från den mer vanliga tillsynen som görs enligt 2§ 2 kap. lag (2003:778) om skydd mot olyckor på grund av att verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2024
Företag och organisation