Särskilda händelser under året

Hand som håller ett blått jordklot i form av ett virus

Pandemin dominerade i stort sett hela 2020.

Coronaviruset och Covid-19 som snabbt utvecklades till en pandemi var det som dominerade i stort sett hela 2020.

Nässjö kommun

Covid-19

I slutet av februari tog Coronaviruset ett fast grepp om Jönköpings län och Nässjö kommun. Med utgångspunkt från BAS-grupperingen (enligt Strategi och plan för hantering av allvarlig eller extraordinär händelse) byggdes snabbt upp såväl ledning- som rapporteringsstruktur inom Nässjö kommun. Den 9 mars genomfördes det första mötet med kommunens lokala inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Gruppen bestod av representanter från de verksamheter som påverkades mest av virusets framfart. Samtliga representanter har arbetat verksamhetsnära och därmed haft en god insyn i respektive verksamhets operativa arbete. Varje representant har också haft en koppling till sin förvaltnings ledningsgrupp. Gruppens mötesfrekvens har över tid varierat beroende på smittläge och behovet av samordning i organisationen.

Varje måndag har varje kommun/aktör rapporterat in lokala läget till länsstyrelsen. I början av mars startade den regionala inriktnings- och samordningsfunktionen. Nässjö kommun har genomfört sina lokala ISF:er timmarna innan veckorapporten skickats iväg. Det samlade lokala läget har också vägts in i rapporteringen.

Nässjö har varje vecka representerats av stabschefen i den regionala ISF:en. Vid behov av större länsgemensamma beslut sammankallades länets regionala råd. Till detta kallades bland andra kommunstyrelseordförandena samt kommundirektörerna. Nässjö kommun har varit representerad i samtliga grupperingar. Det lokala krishanteringsarbetet har varit en fast avrapporteringspunkt vid kommunstyrelsens sammanträden.

Skadegörelse och brott

I augusti 2020 brann det i ett flertal containrar i centrala Nässjö kommun. Bränderna misstänktes vara anlagda och klassades som skadegörelse genom brand. Det skedde också skadegörelse mot en av kommunens fasadmålningar. Media rapporterade under sensommaren om skadegörelse, bilbränder och ökningar av anmälda narkotikabrott i kommunen.

I mitten av oktober 2020 blev tre personer rånade i centrala Nässjö, vilket fick mycket uppmärksamhet i media. Följande veckor skedde ytterligare personrån i närliggande område och media rapporterade om upplevt ökad otrygghet i det aktuella området. I slutet av oktober fick kommundirektören i uppgift av kommunstyrelsen att ta fram förslag på åtgärder för att öka tryggheten i kommunen i allmänhet och i det särskilt utpekade området i synnerhet.

I den arbetsgrupp som tillsattes ingick förbundet, polisen, föreningslivet och kommunala representanter. Det fastställdes senare att arbetsgruppen ska ingå i temagrupp Brott inom ramen för Handlingsprogram för skydd och säkerhet. Temagruppen ska ha med representanter från samtliga förvaltningar, polisen, förbundet, Linden AB, Nässjö Affärsverk och på sikt även från civilsamhället. Tillsammans med polisen initierar förbundet en arbetsmetodik som hämtat inspiration från Effektiv samordning för trygghet, förkortat EST.

Målet med arbetsmetoden är att förebygga otrygghet genom kontinuerliga lägesbilder, åtgärder och uppföljning. Arbetet startades upp under senhösten 2020 och fortsätter under 2021 och framåt.

Vetlanda kommun

Covid-19

Den 10 mars 2020 klockan 18.00 hölls informationsmöte med F-samverkan för att informera om smittspridningen, mall för rapportering, behov av samordning med mera. Den 11 mars 2020 hade kommunen sin första lokala händelsegrupp (ISF) i Vetlanda. Inriktnings-och samordningsfunktionen för att hantera Covid-19 började med en lite mindre grupp. Gruppen utökades sedan till att innehålla funktioner från Vård och omsorg, barn- och utbildning, räddningstjänst och kommunledningsförvaltningen.

Vid behov har kommundirektören utifrån det som framkommit i ISF kallat till extra möte med kommunens ledningsgrupp för att fatta beslut som bedömdes behöva en bred förankring för att få avsedd effekt. Till exempel formerna för hemarbete, stopp för julfester och stopp för att genomföra arbetsplatsträffar.

Under mars och april var det fokus både på den egna verksamheten och på kommunens geografiska områdesansvar. Efterhand som nationell kommunikation blivit tydligare har arbetet i ISF övergått till att mest handla om den egna organisationen.

Under våren 2020 fungerade kontaktcenter som förmedlare mellan de som behövde hjälp och de som ville hjälpa till. Kommunen via räddningstjänsten hade också kontakt med Svenska kyrkan som samordnade hjälp till riskgrupper med livsmedelsinköp. Röda Korset var också engagerade. Många insatser har gjorts inte minst inom kommunikationsområdet. Miljö- och byggförvaltningen fick ansvar för att kontrollera trängsel på restauranger. Alkoholinspektör genomför kontroller utifrån begränsning av alkoholservering. Händelsegruppen var också engagerad i uppföljning av efterlevnaden av restriktioner. Alla verksamheter ansvarade för sin del av rapporteringen som sammanställts och skickats vidare till länsstyrelse och nationella myndigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021