Insatsarbete

Ny släckbil till Vetlanda

Den nya brandbilen som togs i drift i Vetlanda under 2020

I detta avsnitt redovisar vi förbundets insatsarbete under 2020. Arbetet redovisas utifrån statistik gällande totala antalet insatser och insatser inom förbundets yta. Dessutom beskrivs de olika händelsetyperna och vilka aktiviteter som planeras både kortsiktigt och långsiktigt.

Totalt larmades Höglandets räddningstjänstförbund ut på 1396 insatser under 2020 vilket är en ökning med 54 insatser (cirka fyra procent) jämfört med 2019.

Inom förbundets kommuner Nässjö samt Vetlanda larmades förbundet ut på 1117 insatser vilket är en ökning med 7 insatser från 2019. Fördelningen av insatser mellan kommunerna under 2020 ses nedan, föregående års insatser är i parentes:

 • Nässjö – 626 (608)
 • Vetlanda – 491 (502)

Vad gäller insatser till övriga kommuner så åkte förbundet på totalt 279 insatser till annan kommun. Det är en ökning med 47 insatser sedan 2019. Förbundet har medverkat mest frekvent vid insatser i följande kommuner:

 • 153 i Sävsjö
 • 35 i Jönköping
 • 38 i Eksjö
 • 15 i Tranås
 • 12 i Ydre
 • 10 i Aneby

Sammanfattning mellan 2020 och 2019

 • Ökat antal insatser till andra kommuner
 • Minskat antal insatser i Vetlanda kommun
 • Ökat antal insatser i Nässjö kommun
 • Brand i byggnad har minskat något
 • Trafikolyckorna har minskat under året
 • Brand ej i byggnad har ökat främst inom skog och mark
 • Ingen person omkommen av brand under året (ingen 2019)
 • Ingen person omkommen i trafikolycka (1 person 2019)
 • Ingen person omkommen i drunkningsolyckor (ingen 2019)
 • Larm om suicid eller hot om suicid har ökat
 • Utsläpp farligt ämne och begränsat läckage av drivmedel/olja har ökat
 • Antal olyckor med lastbilar har minskat under året
 • Antal onödiga automatiska brandlarm har minskat med 28 procent
 • Cirka 10 procent av de automatiska brandlarmen är skarpa händelser

Personaltimmar insats är de timmar som förbundet deltagit i insatser. Personaltimmar totalt är de timmar som förbundet deltagit i insatser och andra uppdrag, exempelvis ledningsstöd, passningsuppdrag, vattenkörningar, återställning och restvärdesräddning.

Brand i byggnad

Vid 83 tillfällen har larmen gällt brand i byggnad, fördelat på 51 i Nässjö samt 32 i Vetlanda kommun. Totlat 41 larm om brand i byggnad var till annan kommun. I 46 av fallen så var redan branden släckt eller hade slocknat vid räddningstjänstens framkomst. Inga personer omkom under året men åtta personer transporterades till sjukhus på grund av brand i byggnad.

De större bränder som inträffade under året var tre bränder i flerfamiljshus i Nässjö, villabränder i bland annat Malmbäck och Grimstorp samt en brand i lantbruksbyggnad utanför Vetlanda.

Av bränderna i byggnad har 20 larmats av ett automatiskt brandlarm och tack vare larmet har skadorna blivit små vid dessa händelser.

När det gäller orsaker kan man konstatera att 10 av bränderna är eldstadsrelaterade vilket är en ökning med ett larm från föregående år. 13 av bränderna var köks- och spisrelaterade vilket är en ökning med fem från föregående år. Avsaknaden av brandvarnare har ökat jämfört med föregående år, i 13 objekt saknades brandvarnare jämfört med 12 året innan.

Vad det gäller bränder inom industri så var det 8 inom Vetlanda samt 10 inom Nässjö kommun, totalt en ökning med 3 från föregående år.

Brand ej i byggnad

Totlt 91 larm gällde brand ej i byggnad fördelat på 57 larm i Nässjö samt 34 larm i Vetlanda kommun. Främst gällde det bränder i fordon, 39 larm, samt bränder i skog och mark, 32 larm. Skillnaden på antalet larm över tid beror främst på att 2018 var ett varmt år med lite nederbörd samt mycket åska som bidrog till många bränder i skog och mark. Under 2019 var det betydligt lugnare under sommaren i förbundets kommuner. Under 2020 ökade antalet bränder i skog och mark främst i Vetlanda kommun.

Till andra kommuner åkte förbundet på 25 insatser varav 10 var skogsbränder.

Automatiska brandlarm

Av de 223 automatlarmen (där brand ej uppstod) så ägde 111 rum i Nässjö samt 112 i Vetlanda kommun. Totalt var det 248 larm med 25 brandtillbud samt övriga skador inräknat.

Cirka 10 procent av dessa automatiska brandlarm är således skarpa händelser.

Totalt finns cirka 338 larmanläggningar som har avtal med förbundet.

Trafikolyckor

Av de 185 trafikolyckor som förbundet larmades till inom medlemskommunernas yta var 109 i Nässjö (samma antal som 2019) samt 76 i Vetlanda kommun (en minskning med 30 från 2019). Till andra kommuner åkte förbundet på ytterligare 52 insatser.

Av 185 olyckor var 114 utan personskador.

 • Inga personer har omkommit vid olyckorna.
 • 81 personer har transporterats till sjukhus för vård.

Dessa fordonstyper var inblandade i olyckorna:

 • 200 personbilar
 • 26 lastbilar
 • 6 bussar
 • 2 motorcyklar
 • 5 mopeder

Trafikolyckor med vilt har under året minskat till 18 jämfört med 19 år 2019. Olyckor med oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister har minskat till 11 jämfört med 14 år 2019.

Inom tätorterna har det skett 26 olyckor i Nässjö, vilket är en ökning med 1 olycka jämfört med 2019. I Vetlanda inträffade 15 olyckor, vilket är en minskning med 11 jämfört med 2019.

De vägar där det inträffar flest olyckor inom förbundets yta är väg 31 och väg 31/40. På väg 31 gjordes 23 insatser, vilket är en minskning med 11 sen 2019. På väg 31/40 gjordes 25 insatser vilket är en ökning med två sen 2019.

Sjukvårdslarm och hjärtstoppslarm

Sjukvårdslarm inklusive hjärtstoppslarm har ökat kraftigt det senaste året, totalt var det 138 larm varav räddningstjänsten vändes innan framkomst vid 4 fall. Fördelningen under året är 75 larm i Nässjö kommun och 63 larm i Vetlanda kommun. Av dessa var 93 hjärtstoppslarm. Av anledning Covid-19 har skyddsutrustning enligt gemensam rutin inom RäddSam F använts sedan i mars 2020.

För att öka den operativa förmågan vid ett IVPA - i väntan på ambulans- eller sjukvårdslarm utbildas den operativa personalen minst en gång om året i D-HLR och B-HLR (barn). Dessutom genomförs övningar för att öka den operativa förmågan gällande sjukvård.

Förbundet utbildar bland annat kommunanställda, föreningar och företag kontinuerligt i hjärt- och lungräddning, första hjälpen och hjärtstartare för att säkerställa en snabbare insats från kommunens invånare vid hjärtstopp. Totalt utbildades 369 personer i sjukvård under 2020.

Suicid samt hot om suicid

Totalt kom 51 larm om suicid eller hot om suicid under 2020, vilket är en ökning med 3 från 2019. Fördelningen mellan kommunerna är Nässjö 35 larm och Vetlanda 16 larm. Statistiken fram till 2016 är osäker då det under perioden innan inte fanns en särskild del att fylla i för suicid.

Utsläpp farligt ämne

Insatser rubricerat som utsläpp farligt ämne samt begränsat läckage av drivmedel/olja har ökat under 2020 från 35 till 59 insatser. Fördelningen mellan kommunerna är Nässjö 37 insatser och Vetlanda 22 insatser. Den största händelsen var utsläpp av Isocyanat i en industri.

Drunkning

Under 2020 har det varit ett drunkningslarm jämfört med tre larm år 2019. Ingen person omkom till följd av drunkningsolycka under året.

För att minska antalet drunkningar finns flytvästar och ispaket för utlåning på räddningstjänstens heltidsstationer. Under 2020 har totalt 483 flytvästar och fyra isdubbar lånats ut.

Övrigt

Av övriga händelser som räddningstjänsten larmats ut på kan nämnas 48 larm om lyfthjälp i jämförelse med 43 larm 2019, åtta larm om nödställd person, 10 djurräddningar, 13 vattenskador samt 10 vattentransporter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2021