Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Alla verksamheter ska arbeta aktivt och strukturerat med sitt brandskydd, med så kallat systematiskt brandskyddsarbete. Om bygganden eller anläggningen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse ställs särskilda krav på redovisning och kontroll av brandskyddet. Kravet åligger fastighetsägaren.

Skriftlig redogörelse är aktuellt om det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på kontroll av brandskyddet. Kravet på skriftlig redogörelse av brandskyddet regleras i 3§ 2 kap. i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Länk till lagen hittar du nederst på sidan. Du kan även läsa mer i föreskriften om skriftlig redogörelse samt allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse som du hittar länk till nederst på sidan.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in den skriftliga redogörelsen, men verksamheterna/nyttjanderättshavarna som finns i byggnaden ska i sin tur lämna information till fastighetsägaren. För anläggningar som är klassade som farliga verksamheter är det istället verksamhetsutövaren som är ansvarig för att lämna in och fastighetsägaren som ska hjälpa till med underlag. Redogörelsen lämnas till Höglandets räddningstjänstförbund och länk till blanketten som ska fyllas i hittar du nederst på sidan.

Krav på skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för vissa typer av verksamheter eller byggnader:

  • Inrättning för vård och omsorg
  • Skola
  • Hotell, pensionat och vandrarhem
  • Industri
  • Samlingslokaler
  • Byggnader eller anläggningar med kulturhistoriska värden
  • Byggnader eller anläggningar med stor risk för allvarliga skador vid brand

Den skriftliga redogörelsen ska uppdateras och lämnas till Höglandets räddningstjänstförbund vid förändrade ägarförhållanden eller väsentliga förändringar av byggnaden.

Inlämning av skriftlig redogörelse

Blanketten för skriftlig redogörelse ska fyllas i och skickas till Höglandets räddningstjänstförbund. Den skriftliga redogörelsen kan skickas till Höglandets räddningstjänstförbund, 571 80 Nässjö eller myndighet@raddningstjansten.com.

Här hittar du blankett för skriftlig redogörelse av brandskyddet.

Vad händer sen?

Höglandets räddningstjänstförbund använder redogörelsen som en del av underlaget vid tillsyn. Det används även vid beslut om när tillsynsbesök ska utföras. Redogörelsen är ett viktigt underlag i form av uppdaterade kontaktvägar till fastighetsägaren och verksamheterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2020
Företag och organisation