Foto: HRF

Sotning & rengöring

Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid
sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna
passerar rengörs.

Det som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor måste rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från storkök.

Vid sotning av eldstad eller värmepanna ska även den tillhörande rökkanalen, skorsten, rengöras från sot samt eventuell tjärbildning, detta för att minska risken för soteld och sanitära olägenheter. Om några synliga avvikelser finns meddelar sotaren dessa muntligt på plats.

Med imkanal i storkök menas skorsten eller frånluftskanal mellan kök och tak. Rengöring sker för att hålla ner fettbeläggningen som annars kan utgöra en brandrisk i och utanför imkanalen, En försmutsad kanal kan också leda till sämre funktion då filter och fläkt ofta kan täppas igen av fett, vilket kan leda till lukt och rökutvecklig.

Sotning och rengöring utförs av entreprenörer som har avtal med Höglandets Räddningstjänstförbund. Entreprenören har i uppdrag att utföra sotning och håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags. 

För att sota själv måste du som fastighetsägare ansöka om dispens hos Höglandets Räddningstjänstförbund och ha den kompetens som krävs.  

Till Blanketter

För att du som fastighetsägare ska få använda dig av annan entreprenör än den som Höglandets Räddningstjänstförbund har avtal med måste du ansöka om annan behörig sotare och få den dispensen godkänd.

Till Blanketter

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund beslutar om avgifterna för sotningen.

Till avgifter

Sotning och rengöring ska utöras regelbundet. Hur ofta det ska beror på bland annat på vad det är för objekt och i vilken omfattning den används.

Till Frister

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2019
Företag & Organisation