Lunchstängt på medborgarkontoret/växel

Från och med 16 september kommer växeln på medborgarkontoret i Nässjö (som svarar för Nässjö kommun, Höglandets räddningstjänstförbund samt Höglandsförbundet) att införa lunchstängt varje vardag kl 12-12.45. Vid akuta händelser ring 112.

VIKTIG information om sotning

Under en tid kommer Höglandets räddningstjänstförbund att bedriva sotningen/rengöring i egen regi. Vill du komma i kontakt med oss eller boka tid?

Stäng meddelande
Brandskyddskontrollanter

Foto: HRF

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador till följd av brand på människor, egendom och miljö. Brandskyddskontrollen innebär en pröving av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Följande faktorer kontrolleras

  • Sotbildning och beläggningar,
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
  • Temperaturförhållanden,
  • Tryckförhållanden och täthet,
  • Drift och skötsel 

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men kan behöva utökas med ytterligare provning eller mätning.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den brandskyddskontrollant som är delegerad av Höglandets Räddningstjänstförbund. Förbundet är ansvarig för att brandskyddskontroller utförs och håller reda på hur ofta kontrollen ska göras samt aviserar fastifghetsägaren eller nyttjanderättshavaren nör det är dags. Efter brandskyddskontrollen ska ägare eller nyttjanderättshavare få dokumentation över vad som kontrollerats och vilka eventuella brister som upptäckts.

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund beslutar om avgifterna för brandskyddskontrollen.

Till avgifterna

Det är Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska kontrolleras.

Till fristerna

Att tänka på inför besöket

För att kontrollen ska kunna genomföras behöver kontrollanten ha tillgång till skorsten ovan tak, vind, samt alla utrymmen som skorstenen passerar genom fastigheten, t.ex garderober och motsvarande.

Taksäkerhet är en förutsättning för sotning och brandskyddskontroll, vill du veta mer kan du läsa mer på boverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2018
Företag & Organisation