Tillsyn

Tillsyn

Höglandets räddningstjänstförbund är tillsynsmyndighet och genomför tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen kontrolleras efterlevnaden av respektive lagstiftning. För tillsynsbesöket har myndigheten rätt att ta betalt, vilket görs enligt för Höglandets räddningstjänstförbund fastställd avgift.

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Höglandets räddningstjänstförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter.

För att brandskyddet ska hålla en tillräcklig nivå krävs i de allra flesta fall ett systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Höglandets räddningstjänstförbund genomför regelbunden tillsyn av verksamheter där tillståndspliktig hantering sker enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid behov kan tillsyn även göras av verksamheter där brandfarliga eller explosiva varor hanteras men där hanteringen inte kräver tillstånd.

Föreläggande, förbud och vite

Om en allvarlig brist noteras vid tillsyn meddelas ett föreläggande. Det innebär ett krav på att bristen måste åtgärdas. Ett föreläggande kan förenas med ett förbud som kan innebära begränsning av en verksamhet eller ett vite som måste betalas om åtgärden inte vidtagits innan fristen för rättelse har passerat.

Avgift

En tillsyn omfattar planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket inklusive transporter till och från tillsynsobjektet samt efterarbete och eventuell utredning. Beroende på hur omfattande tillsynsobjektet är varierar tidsåtgången och därmed den totala kostnaden för utförd tillsyn. Kostnaden blir enligt fastställd avgift för Höglandets räddningstjänstförbund.

Du kan läsa mer om avgifter vid tillsyn på denna länk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag & Organisation