Plan- och byggärenden

Plan- och byggärenden

Då nya områden ska planläggas i kommunen är det många saker som det måste tas hänsyn till. Genom att beakta riskerna i omgivningen kan områden göras mer säkra. Vid ny-, om- eller tillbyggnad av en anläggning eller byggnad kan det behövas bygglov. Vid byggprocesser är det viktigt att brandsäkerheten beaktas redan tidigt i processen för att underlätta arbetet och undvika onödiga kostnader.

Planärenden

Kommunen samordnar planarbetet med de kommunala verksamhetsområdena och tar in synpunkter från kommunens förvaltningar. Höglandets räddningstjänstförbund är en kommunal förvaltning med särskild kompetens inom risk och säkerhet. Vi delta även aktivt i det arbete som sker inom andra kommunala verksamheter när det gäller riskhantering.

Höglandets räddningstjänstförbund har kunskap om olycksrisker och riskreducerande åtgärder samt kommunens resurser. Vi har även bred erfarenhet från inträffade olyckor, tillgång till lokal olycksstatistik och god lokalkännedom. Dessa kunskaper är viktiga att använda i fysisk planering i kommunerna.

Byggärenden

Boverkets byggregler anger hur brandskyddet ska utformas vid olika typer av byggnader och verksamheter. Det är byggherrens fulla ansvar att bygga och projektera säkra och trygga hus. Till sin hjälp bör byggherren anlita sakkunniga konsulter för att kvalitetssäkra sin planerade byggnation. Höglandets räddningstjänstförbund finns med i byggprocessen som remissinstans till samhällsplaneringskontoret i Nässjö kommun och miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda kommun.

Höglandets räddningstjänstförbunds engagemang inom byggprocessen är huvudsakligen:

  • Rådgivning till kommunen.
  • Stödjande till byggherrar vid frågor som gäller operativa insatser och insatsplanering.
  • Att delge erfarenheter från tillsyn och olycksundersökningar.

Höglandets räddningstjänstförbund hjälper inte till med brandskyddsprojektering utan hänvisar till de brandkonsulter som finns.

Räddningstjänsten kommer i kontakt med de färdiga byggnaderna då verksamheten flyttar in i anläggningen eller bygganden och då är vi tillsynsmyndighet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Där ställer vi krav på byggnadstekniskt brandskydd men även på organisatoriskt brandskydd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag & Organisation