Förebygga onödiga larm

Vid alla larm åker räddningstjänsten ut, oavsett om det är skarpt eller fellarm. Onödiga larm avbryter verksamheten och kostar pengar. Genom att minska antalet onödiga larm sparas både tid och pengar.

Onödiga larm

Med onödiga larm menas larm som, enligt räddningstjänstens bedömning inte orsakats av brand eller annat nödläge, exempelvis tekniskt fel, hantverkare eller matlagning. De vanligaste objekten där automatlarm utlöses är olika typer av boenden, till exempel serviceboende och vårdinrättningar, eller på skolor. En gemensam faktor är att det rör sig mycket människor i byggnaden. Räddningstjänsten måste åka på alla larm för att bekräfta om det är en brand eller inte. Höglandets räddningstjänstförbund arbetar aktivt med att försöka minska antalet onödiga larm bland annat genom att alltid kontrollera orsaken till larmet och återkoppla denna information till anläggningsskötaren.

Vanligaste orsakerna till onödiga larm utgörs av:

  • Heta arbeten, till exempel svetsning, slipning samt andra typer av rök- och dammalstrande arbete
  • Matlagning
  • Stearinljus, tomtebloss och rökmaskiner
  • Cigarettrökning
  • Ånga från dusch, tvätt- eller diskmaskiner

Förebygga onödiga larm

Tänk igenom vad ni kan göra för att förebygga onödiga larm i er verksamhet. Ett larm som orsakats av slarv, felaktigt handhavande, bristande underhåll eller liknande debiteras enligt fastställd avgift för Höglandets Räddningstjänstförbund. Låt anläggningsskötaren koppla ifrån berörda detektorer eller sektioner då hantverksarbete ska genomföras. Observera att frånkopplingar kan innebära att särskilda åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla nivån på brandskyddet.

Vid upprepade onödiga larm bör detektorernas placering och den typ av detektorer som används ses över. Detektorer som känner av rök kan vara felaktigt placerade, de kan vara smutsiga, det kan bero på bristande service och underhåll eller ombyggnation som ändrat förutsättningarna. Ofta kan problem kopplas till brister gällande ventilation. Om verksamheten i en lokal ändras bör anläggningen och detektortyp, placering samt eventuell komplettering ses över.

Det är även bra att genomföra utrymningsövningar, framförallt i större verksamheter så som hotell eller liknande i förebyggande syfte. Det ger en större trygghet i hur alla skall agera om olyckan händer på riktigt. En god lokalkännedom ger en mer effektiv utrymning.

Du kan läsa mer om avgifter vid fellarm på denna länk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Företag & Organisation