Brand- och utrymningslarm

Brand- och utrymningslarm kan installeras i byggander och anläggningar för att få en tidig upptäckt av brand och en snabb utrymning. Genom att koppla brandlarmet till SOS och räddningstjänsten kommer även larmning ske automatiskt vilket minskar tiden tills räddningstjänsten kommer till platsen. Brand- och utrymningslarm är ett krav i vissa byggnader och för vissa verksamheter men det kan även istalleras av egen ambition från fastighetsägaren eller verksamheten.

Brandlarm

En brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs därför att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

I Boverkets byggregler finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet. Brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin byggand eller anläggning.

Tekniskt byte innebär att en byggherre väljer att exempelvis installera brandlarm för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man väl har gjort avsteget blir brandlarmanläggningen en förutsättning för att funktionskraven i Boverkets byggregler ska uppfyllas.

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan behövas på grund av brand men det kan också röra sig om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar. Ett utrymningslarm kan aktiveras på olika sätt. Utrymningslarmet kan aktiveras automatiskt eller manuellt, då som en del av brandlarmanläggningen.

Om utrymningslarmet har ett talat meddelande aktiveras larmet manuellt av speciellt utsedda personer. En anläggning med utrymningslarm med talat meddelande kan även aktiveras automatisk från brandlarmanläggningen om en sådan finns i samma fastighet.

I Boverkets byggregler krävs utrymningslarm för samlingslokaler, hotell och bostäder. För bostäder accepteras det att utrymningslarmet består av brandvarnare. I andra typer av byggnader ska det finnas både nät- och batterispänning, vilströmsövervakning och larmdon så att det hörs i hela byggnaden.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 krävs utrymningslarm i lokaler där det finns akuta risker för skador på grund av brand. Med detta menas framförallt produktionslokaler där öppen eld används eller där brandfarliga varor hanteras. Hit räknas också isolerade rum samt arbetslokaler under marknivå från och med andra våningen under mark.

Det finns olika typer av larmdon för utrymningslarm:

  • SBF 110:8 hanterar akustiskt och optisk larmdon (regler för brandlarm)
  • SBF 502: 1 hanterar högtalare och i vissa fall optiska larmdon (regler för utrymningslarm med talat meddelande)

Detektering av brand

För att aktivera ett brandlarm och en larmsignal automatiskt behövs en detektor för att upptäcka brand. Ett annat syfte för en detektor kan vara att till exempel aktivera ett automatiskt släcksystem eller ett utrymningslarm med talat meddelande.

Ansvar

Ansvaret för det automatiska brandlarmet ligger hos ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av byggnaden. Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler också ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Med god kunskap om anläggningens funktion och skötsel kan antalet onödiga larm minskas. Ägaren till automatlarmet kan teckna ett avtal med SOS och räddningstjänsten vilket gör att räddningstjänsten automatiskt larmas om larmet aktiveras.

Här kan du läsa mer om onödiga larm.

Anläggningsskötare

I avtalen för automatiska brandlarm framgår att det måste finnas minst två anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen samt att kontaktuppgifter till dessa måste vara korrekta. Om annan person utses till anläggningsskötare måste de förändrade förutsättningarna meddelas räddningstjänsten skriftligen.

Höglandets räddningstjänstförbund behöver även få uppgift om vilka e-postadresser som är aktuella till den person som ansvarar för uppföljning av onödiga larm. Uppföljning av automatlarm sker kontinuerligt, det bör därför finnas personal som läser av er e-post och vidtar åtgärder även vid sjukdom, semester eller liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018