Amnesti för att lämna in explosiva varor till Polisen

Under tiden 15 oktober 2018 till 11 januari  2019 genomför Polisen en amnesti gällande explosiva varor. Kontakta Polisen via 114 14 för att få hjälp med att ta omhand en explosiv vara .  Observera att det bara är Polisen som hanterar detta.

Det är fortfarande bevattningsförbud i Nässjö kommun.

 Bevattningsförbudet i Vetlanda kommun är upphävt från och med 22 oktober 2018.

Stäng meddelande

Farlig verksamhet

Viss verksamheten kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. För dessa verksamheter ställs det högre krav för att minska risken och konsekvenserna för att en olycka ska ske.

Anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och det är länsstyrelsen i Jönköping län som fattar beslut om vilka anläggningar som bedriver farlig verksamhet. Du kan läsa mer på länsstyrelsen i Jönköpings hemsida som du hittar länk till nederst på sidan.

Följande anläggningar klassas som farliga verksamheter:

Vissa anläggningar som klassas som farlig verksamhet omfattas även av andra krav, exempelvis Sevesolagstiftningen som handlar om att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa konsekvenserna vid en allvarlig kemikalieolycka. Du kan läsa mer om detta under Sevesoverksamhet.

Krav

Nedan ges en sammanfattning av de krav som ställs på de farliga verksamheterna. Mer om kraven på de farliga verksamheterna kan du läsa i 3 – 5 § 2 kapitel lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 3 – 4 § 2 kapitel förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Länk till lagen och förordning hittar du nederst på sidan.

Hindra och begränsa skador

Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador. Detta kan göras till exempel genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på ägaren eller den som utövar verksamheten.

Riskanalys

Verksamhetsutövaren är skyldig att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Vi rekommenderar att man inför och under upprättande av en sådan riskanalys samråder med Höglandets räddningstjänstförbund. Vissa anläggningar omfattas också av andra lagstiftningars krav på riskanalys och analyserna kan till viss del integreras. Det är dock viktigt att lagstiftningarnas olika syften uppnås med den gemensamma analysen.

Skriftlig redogörelse

Verksamhetsutövaren ska lämna in skriftlig redogörelse över sitt brandskydd till Höglandets räddningstjänstförbund. Ägaren ska lämna de uppgifter som erfordras för att verksamhetsutövaren ska kunna upprätta en sådan redogörelse. Du kan läsa mer om detta under Skriftlig redogörelse.

Vid utsläpp

Det ställs krav på att verksamhetsutövaren ska underrätta länsstyrelsen, polisen och Höglandets räddningstjänstförbund om ett utsläpp av skadliga ämnen har skett eller om det finns överhängande fara för ett sådant utsläpp.

Så blir du varnad vid en olycka

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren, som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" användas. Du kan läsa mer om detta under viktigt meddelande till allmänheten.

Tillsyn

Tillsyn enligt 4§ 2 kap. lag (2003:778) om skydd mot olyckor av de farliga verksamheterna utövas av Höglandets räddningstjänstförbund. Tillsynen skiljer sig från den mer vanliga tillsynen som görs enligt 2§ 2 kap. lag (2003:778) om skydd mot olyckor på grund av att verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2018